Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij Plekk, de ontmoetings-app waar je singles vindt die dezelfde dingen doen als jij! Het gebruiken van Plekk reguleren we onder de hier beschreven algemene voorwaarden. Als je een Plekk account aanmaakt accepteer je zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden. Het is niet mogelijk een Plekk account aan te maken zonder deze algemene voorwaarden te accepteren. Ook zolang je Plekk gebruikt ben je er mee akkoord. De algemene voorwaarden kunnen door Plekk aangepast worden. De aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Plekk.com staan vermeld. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Als je niet meer akkoord bent met de algemene voorwaarden, moet je je Plekk account verwijderen. Dit kan in het menu Instellingen met de optie ‘Account Verwijderen’. 

De algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2016, de laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018.

2. Je Plekk account

 • Om gebruik te maken van Plekk moet je een account aanmaken.
 • Om een account aan te maken moet je minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Je kunt alleen een account aanmaken als natuurlijk persoon en niet als rechtspersoon. Je account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Je kunt alleen een account aanmaken voor jezelf en niet voor anderen, tenzij de andere persoon hiervoor aantoonbaar toestemming heeft gegeven.
 • Voor het aanmaken van een account zijn je Facebook gegevens vereist. Dat voorkomt veel fraude en misbruik. Je geeft Plekk expliciet toestemming om je Facebook gegevens op te vragen en te gebruiken voor het aanbieden van de diensten van Plekk. In de privacy-overeenkomst leggen we uit welke gegevens we van je Facebook account gebruiken.
 • Je account bij Plekk is strikt privé en vertrouwelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Je geeft anderen nooit toegang tot je Plekk account. Je stelt Plekk nooit aansprakelijk voor verlies van je inloggegevens. Je bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen en beweringen die op Plekk worden gedaan onder jouw account, ook indien dat door derden gebeurt. Je stelt Plekk nooit aansprakelijk voor vorderingen of andere gevolgen van gebruik van jouw account door derden. Wanneer je vermoedt dat iemand jouw account gebruikt, informeer je Plekk per direct via het contactformulier.
 • Om je eigen anonimiteit te beschermen laat je op Plekk in openbare meldingen (zoals een check-in) geen persoonlijke contactgegevens achter, zoals telefoonnummers, Skype gegevens, je achternaam, adres van je website, e-mailadressen of andere gegevens die naar jouw identiteit herleidbaar zijn. Dit geldt ook wanneer je iemand voor de eerste keer een bericht stuurt. Je kunt in een latere fase van een opgebouwd contact wel persoonlijke contactgegevens uitwisselen, maar dat blijft altijd je eigen verantwoordelijkheid en risico. Je stelt Plekk nooit aansprakelijk voor vorderingen of andere gevolgen van het delen van je persoonlijke gegevens of andere gegevens die tot jouw identiteit herleidbaar zijn.
 • Plekk behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren en bestaande accounts te blokkeren of te beëindigen en verwijderen zonder verdere ingebrekestelling en zonder opgaaf van redenen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) indien je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. 

3. Plekk gebruiken

 • Bij Plekk vinden we het belangrijk een aangename, respectvolle en veilige omgeving te creëren voor haar gebruikers. Als gebruiker ga je er daarom mee akkoord andere leden niet lastig te vallen door middel van beledigen, schelden, dreigen, kwetsen, discrimineren of anderszins onvriendelijk bejegen. Plekk heeft het recht berichtenverkeer te controleren als er een vermoeden is van handelen in strijd met de algemene voorwaarden.
 • Je gebruikt Plekk en de aangeboden diensten alleen volgens de aangeboden gratis en betaalde functionaliteiten en alleen met gebruikmaking van je eigen account. Je omzeilt op geen enkele manier de beveiligingsmaatregelen van Plekk en gebruikt niet de inloggegevens van anderen.
 • Je gebruikt Plekk niet voor het aanzetten tot of uitvoeren van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen, waarden en zeden. Hiertoe behoren onder meer, maar niet uitsluitend, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, beeld-en geluidsmateriaal zoals (kinder)porno en het plaatsen van links naar websites met dergelijke inhoud; het opvragen van persoonlijke gegevens (bijv. adres, telefoonnummer) van minderjarigen; het schenden van intellectueel eigendom van anderen; hacken (computervredebreuk); het opzettelijk verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen of het anderszins vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van computers en software van derden.
 • Je gebruikt Plekk (en eventueel via Plekk verkregen gegevens van andere gebruikers) alleen namens jezelf voor het leggen van individuele, niet commerciële contacten met andere gebruikers en niet voor het verspreiden van commerciële boodschappen zoals, maar niet uitsluitend, links naar andere websites, kettingbrieven, junk mail, spam of andere vormen van ongewenste (bulk) verspreiding van (commerciële) informatie.
 • Plekk kan accounts, activiteiten en beweringen van leden controleren als daar aanleiding toe is. Je plaatst geen obscene, seksistische, discriminerende, kwetsende, dreigende of gewelddadige teksten op Plekk. Plekk heeft het recht deze niet toe te laten, hieraan wijzigingen aan te brengen of ze te verwijderen. Ook plaats je geen gewelddadige, obscene of pornografische foto’s. Plekk heeft het recht deze niet toe te laten of te verwijderen.
 • Plekk maakt het voor andere leden mogelijk om (vermoeden van) elke vorm van gedrag in strijd met deze algemene voorwaarden te melden. Plekk houdt zich het recht voor om op grond daarvan, maar ook op grond van eigen vermoeden, onderzoek te doen en alle beschikbare informatie hiertoe te raadplegen. Plekk heeft tevens het recht om accounts na onderzoek te blokkeren of verwijderen zonder verdere ingebrekestelling indien gedrag in strijd met de algemene voorwaarden geconstateerd is.

4. Intellectueel eigendom

 • Plekk bevat elementen waarop Plekk, haar licentiegevers of haar gebruikers auteursrechten, merkrechten en of andere intellectuele eigendomsrechten hebben, zoals, maar niet beperkt tot, merken, logo’s, vormgeving, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s en ander stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, databestanden, formats, software, en overige materialen zichtbaar op of afkomstig van Plekk. Deze mogen niet gedownload, (elektronisch) gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd of anderszins openbaar gemaakt en of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Plekk of andere (derde) rechthebbenden.
 • Plekk verleent je een gebruiksrecht ten aanzien van die onderdelen van de app waarop Plekk en of haar licentiegevers rechthebbende zijn. Dit gebruiksrecht is alleen voor individueel gebruik en voor persoonlijke doeleinden, beperkt voor de duur dat je een account hebt en beperkt tot die doeleinden die horen bij het gebruik van Plekk. Ieder ander gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Plekk is niet toegestaan.
 • Op Plekk kun je zelf content plaatsen of anderszins beschikbaar te stellen, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s en links naar andere websites. Je bent hier zelf eigenaar van of je hebt uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende om dit te plaatsen. Je verklaart ook dat deze content geen inbreuk maakt op auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Je stelt Plekk nooit aansprakelijk voor aanspraken, vorderingen of andere gevolgen van het inbreuk maken op of anderszins schenden van intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Plekk heeft het recht om content, bij geconstateerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zelfs bij alleen het vermoeden daarvan, zonder verdere aankondiging te verwijderen. 

5. Betaalde functies op Plekk

 • Plekk kun je gratis downloaden in de App Stores waar Plekk beschikbaar is. Binnen de app biedt Plekk zowel gratis als betaalde functies. De betaalde functies zijn: het sturen van een WOW, het bekijken van Plekk Helden (de meest serieuze gebruikers) en het bekijken wie jou geliket heeft. De betaalde functies zijn toegankelijk met het Plekk Extra abonnement. Plekk Extra kun je aankopen via de app-store. Let op! Omdat je Plekk Extra aanschaft via de App-store, gelden hier de voorwaarden en condities van de App-store. De voorwaarden voor de Apple I-Tunes Store vindt je hier en de voorwaarden voor de Google Play Store vind je hier.
 • In Nederland en Europa geldt een herroepingsrecht voor aankopen op afstand. Daarmee kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren. Voor digitale diensten die je direct consumeert is dit herroepingsrecht niet altijd van toepassing. Dit geldt ook voor aankopen binnen Plekk: je aangekochte abonnement is onmiddellijk beschikbaar, en je verklaart met de aanschaf dat je afziet van je recht op herroeping. Plekk zorgt er voor dat het recht op herroeping in lijn is met het beleid van de App stores. Zorg er voor dat je de voorwaarden ook zorgvuldig checkt bij je App store.
 • Plekk biedt verschillende Plekk Extra abonnementen aan. Er is een abonnement voor 1 maand (14,99), voor 3 maanden (35,99) en voor 6 maanden (59,99). Let op: bij het laten zien van prijsindicaties per maand kunnen afrondingsverschillen ontstaan. De in de App store getoonde totale prijs voor de gehele abonnementsperiode is leidend en je kunt geen rechten ontlenen aan de getoonde indicaties per maand. Als je Plekk Extra aanschaft, wordt het bedrag van je App store account afgeschreven, nadat je je aankoop hebt bevestigd. Automatische verlenging kun je op elk gewenst moment uitzetten door na je aankoop naar je instellingen te gaan in de App store. Let op: een volgende periode wordt automatisch afgeschreven in de 24 uur voordat de volgende periode ingaat. Als je je abonnement niet wilt verlengen, zorg dan dat je uiterlijk 24 uur voor het einde van je huidige abonnement de verlenging uitzet.
 • Let op: het verwijderen van de app van je telefoon, leidt niet tot het verwijderen van je account. Het verwijderen van je account, leidt niet tot het automatisch opzeggen van je abonnement. Zorg er voor dat je je abonnement in de app-store opzegt.
 • Plekk behoudt zich het recht voor om te allen tijde de aangeboden abonnementen en prijzen te wijzigen, kenmerken van betaalde functies te wijzigen en of nieuwe betaalde functionaliteiten toe te voegen. Prijswijzigingen gelden alleen voor nieuw afgesloten abonnementen of de eerstvolgende verlenging. Het wijzigen van de kenmerken van betaalde functies kan ook betrekking hebben op reeds lopende abonnementen. 
 • Je Plekk Extra abonnement is alleen bruikbaar binnen je eigen account en is op geen enkele manier overdraagbaar aan anderen. Wel kun je een geldig abonnement blijven gebruiken als je je account op een andere telefoon installeert, of op dezelfde telefoon herinstalleert. Gebruik daarvoor de knop ‘Herstel Aankopen’
 • Resterende tijd van je Plekk Extra abonnement kan niet geretourneerd worden wanneer je je account verwijdert, ook niet indien dit op initiatief van Plekk gebeurt, bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- omdat je in strijd hebt gehandeld met de algemene voorwaarden. 

6. Slotbepalingen

 • Plekk is eigendom van Plekk Nederland Kft (KvK nummer 01-09-999888, Europees BTW nummer HU24285287), gevestigd te Aradi utca 16, II / 2, 1062 in Boedapest, Hongarije. Plekk is bereikbaar via het contactformulier op de website plekk.com en via de Plekk App, of rechtstreeks via info@plekk.com.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
 • Wanneer Plekk Nederland Kft, en of de door haar beheerde ontmoetings-app Plekk wordt overgenomen of op een andere manier een andere rechtspersoon wordt, dan gaan alle rechten en verplichtingen tussen gebruikers en Plekk Nederland Kft over op deze andere rechtspersoon.